GİZLİLİK POLİTİKASI ve ÇEREZ KULLANIMI

İşbu Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı metni, HVS GROUP İletişim ve Medya Anonim Şirketi’nin (“Mavi Bilye”) Mavi Bilye uygulaması aracılığı ile (“Uygulama”) aracılığı ile ne tür veriler topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve Mavi Bilye’nun verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, Mavi Bilye’nun  işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, çerez kullanımı ile çerezlerin kullanılma amaçlarını ve elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Mavi Bilye, Kullanıcı tarafından kullanıcı girişi ve uygulamanın kullanımı esnasında dijital ortamda sağlanan veya  Mavi Bilye’nun  Kullanıcı’nın uygulamanın kullanımı sırasında ürettiği kişisel verileri metin ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlemekte ve aktarabilmektedir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Mavi Bilye, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, başta Kullanıcı’nın kullanıcı kaydı oluşturabilmesi ve kullanıcı kaydının oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi olmak üzere, Kullanıcı’nın uygulamadan faydalanabilmesi, uygulama kapsamında sunulan hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi, uygun yazılım sürümünün geliştirilebilmesi; işbu metin ile uygulama Kullanım Sözleşmesi’nde düzenlenen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, uygulama kapsamında sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Rızaya Tabi İşlemeler Nelerdir?

Söz konusu Kullanıcı’ya ait kişisel bilgiler, işbu metne Kullanıcı tarafından verilen onay doğrultusunda Kullanıcı ile kampanya bildirimleri, yeni ürün ve hizmet duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz vs. gibi amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü kişiler dahil Mavi Bilye ile, Mavi Bilye’nun iş ortakları ile hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Mavi Bilye, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Mavi Bilye Kullanım Sözleşmesi kapsamında yer alan yükümlülüklerin ifası, Kullanıcı’nın uygulamadaki deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcı’nın güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımı tespit etmek, hizmetlerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimlik bilgilerinin doğrulanması ve işbu metinde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcı’nın kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Satın alma esnasında ürün bedelini ödemek için kredi kartı kullanıldığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihinin, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılması kabul edilmiş sayılmakta ancak sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında Kullanıcı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Mavi Bilye’ya başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Meşrutiyet Mah. Sütlü Sokak No:6/4 Şişli- İSTANBUL adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte Mavi Bilye’nun Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Kullanıcı, kişisel verisinin Mavi Bilye tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde uygulamada yer alan Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Mavi Bilye, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Kullanıcı’nın uygulamadan faydalanabilmesi ve uygulamaya konu hizmetlerin sağlanması için işbu metni;  Kullanım Sözleşmesi’nde belirlenen ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak Mavi Bilye,  Kullanım Sözleşmesi’nden, ve/veya uygulama’nın kullanımından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Mavi Bilye, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu metinde ifade edilen şartlarda,

kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini,
kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve
kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Mavi Bilye, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu metin ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Web sitesi üzerinden başka web sitelerine link verilmesi halinde, Mavi Bilye, web sitesinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Çerez (Cookie) Nedir ve Ne Şekilde Kullanılmaktadır?

Mavi Bilye’ya ait olan uygulama, çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez, kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan dosyalardır. Çerezler, site tercihleri veya profil bilgileri gibi göz atma bilgilerini depolar. Çerezler, ziyaret esnasında yapılan taramaları kolaylaştırmak ve uygulamayı kullanıcı dostu kılma aracı olup, cihaza herhangi bir zarar vermemektedir. Mavi Bilye, kullanıcılarına özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, uygulamanın içeriğini kullanıcıya göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla; uygulama üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya uygulama üzerindeki kullanıcının kullanım geçmişini izlemektedir. Mavi Bilye, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda uygulama üzerinde kullanıcıdan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır. Mavi Bilye, çerezleri ayrıca; arama motorlarını, uygulamayı ve/veya Mavi Bilye’nun reklam verdiği web siteleri ziyaret edildiğinde, kullanıcının ilgi alanında bulunduğunu düşündüğü reklamları kullanıcıya sunabilmek amacıyla kullanabilir. Mavi Bilye bu reklamları sunarken, Mavi Bilye’nun kullanıcıyı tanıyabilmesi amacıyla tarayıcıya bir üçüncü taraf çerezi yerleştirebilir. Uygulamayı kullanımları sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla tarafımızdan talep edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve “üçüncü taraf çerezleri” hariç uygulamada çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak yalnızca Mavi Bilye tarafından kullanılırlar. Bu “üçüncü taraf çerezleri”nin ana kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmek ve gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin güvenliğini garanti etmektir. Şifreniz veya kredi ya da banka kart bilgileriniz gibi hassas nitelikteki bilgiler kullanılan çerezlerde depolanmamaktadır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler hakkında bilgi, Uygulamaya ilk defa giriş yaptığınızda ara yüz ile verilecektir. Yukarıda belirtilen sınırlamaları göz önünde bulundurarak uygulamada çerez kullanımını önlemeyi tercih ederseniz öncelikle tarayıcınızdaki çerez kullanım özelliğini devre dışı bırakmanız sonra da bu uygulama ile ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir. Çerez kullanımını önleme seçeneğini dilediğiniz herhangi bir anda kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri önlemeniz,  uygulamada sunulan birtakım hizmetlerden faydalanamama gibi sonuçlar doğurabilecektir. Mavi Bilye, işbu metnin hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Mavi Bilye’nun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.